...

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Instytut Fundraisingu

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Fundacja Instytut Fundraisingu dostępny jest pod adresem https://www.instytutfundraisingu.pl i prowadzony jest przez Instytut Fundraisingu z siedzibą w Warszawie NIP: 113 287 31 80

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

1) Instytut Fundraisingu – Fundacja Instytut Fundraisingu

2) Sklep Internetowy – Sklep internetowy Instytutu Fundraisingu

3) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze. Za Klienta uważany jest również Konsumenta jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu;

5) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Instytutem Fundraisingu Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Instytutem Fundraisingu za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;

7) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem konsultanta (telefonicznie);

8) Produkt – usługa lub przedmiot materialny lub elektroniczny, wytwarzany lub produkowany przez Instytut Fundraisingu lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują będący w ofercie Sklepu Internetowego;

9) Towar – produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres;

10) Dowód zakupu – faktura, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

11) Reklamacje – jednostka organizacyjna Instytut Fundraisingu zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych produktów – Zespół Reklamacji Instytut Fundraisingu

12) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

13) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Art. 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Instytutem Fundraisingu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

1)      sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;

2)      sąd właściwy dla siedziby Instytut Fundraisingu– w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

6. Instytut Fundraisingu zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 12 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta.

Art. 4 Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez Instytut Fundraisingu okresowe działania promocyjne.

2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

1)      przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;

2)      przelew elektroniczny poprzez PayU;

3. Termin płatności wynosi 14 dni od złożenia zamówienia. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.

4. Instytut Fundraisingu zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.

5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Instytutu Fundraisingu.

6. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres:

na adres e-mail: kontakt@i-fr.pl

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.

2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.

3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta bezpośrednio poprzez stronę www.instytutfundraisingu.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.

4. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu.

Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.

2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.

3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.

4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji Instytutu Fundraisingu.

5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu.

Art. 7 Czas realizacji zamówienia

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.

2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

5. Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są bezzwłocznie po opłaceniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Usługi elektroniczne są również dostępne są po zalogowaniu na koncie Klienta.

Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)     jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)     w przypadku Klienta będącego Konsumentem – bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Zespół Reklamacji Instytut Fundraisingu, Rożnowska 1/3 /21, 04-213 Warszawa

2. Zasady zwroty Produktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:

1)      Zwrot odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony;

2)      Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji podpisanej przez klienta korekty faktury oraz zwróconego towaru;

3)     Klient zobowiązany jest do poinformowania Instytut Fundraisingu o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres –e-mail kontakt@i-fr.pl

4)      Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. W przypadku, gdy Klient nie posiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu, Instytut Fundraisingu zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu Instytut Fundraisingu poinformuje Klienta na jego prośbę.

4. Instytut Fundraisingu ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)      w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2)      w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci zamówienia;

6. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)    w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania szkolenia lub konsultacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części niezbędne do wykonania usługi, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

4)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 9 Gwarancja na zamówione Produkty

1. Instytut Fundraisingu udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.

2. Gwarancja udzielona jest:

1)      na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo

2)      na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 9 Regulaminu.

Art. 10 Procedura reklamacji

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1)      e-mailem na adres: kontakt@i-fr.pl;

2)      listownie na adres: Instytut Fundraisingu ul. Rożnowska 1/3 / 21, 04-213 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacje”.

3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1)      nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2)      tytuł lub przedmiot reklamacji;

3)      udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4)      roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5)      kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6)      podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.

5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.

6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Gwarancji nie podlegają:

1)      poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

2)      przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

3)      wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Art. 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Instytut Fundraisingu z siedzibą w Warszawie (04-213) przy ul. Rożnowskiej 1/3 /21.

2. Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Instytut Fundraisingu w celu realizacji Zamówień, oraz działań marketingowych Instytutu Fundraisingu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

Art. 12 Zmiany Regulaminu

1. Instytut Fundraisingu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklep.certum.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 13 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2024 r.

Martyna Mazela