...

Regulamin szkoleń

Organizatorem szkoleń jest Fundacja Instytut Fundraisingu z siedzibą  w Warszawie, u. Różnowska 1/3 /21, NIP: 1132873180.

2. Współorganizatorami merytorycznymi są podwykonawcy, których Instytut Fundraisingu zaprosił do współpracy przy przygotowaniu szkoleń.

II. Szkolenia

1. Instytut Fundraisingu  organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.instytutfundraisingu.pl

2. Instytut Fundraisingu  organizuje kurs po skompletowaniu grupy (min. 6 osób) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia, gdy nie zgłosi się minimalna wymagana liczba uczestników. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na dwa dni poprzedzające szkolenie.

3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na dwa dni poprzedzające szkolenie.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Instytutu Fundraisingu korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie szkolenia.

2. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego  (szkolenia@i-fr.pl) uzgodnienia z Instytutem Fundraisingu.

3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Instytut Fundraisingu  prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową. Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub maila potwierdzającego chęć uczestnictwa w szkoleniu (jeśli do szkolenia pozostało nie więcej niż 1 dzień roboczy) i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Instytucie Fundraisingu  drogą mailową na adres szkolenia@i-fr.pl.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na min. 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, Zgłaszającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty poniesione przez Instytut Fundraisingu  w związku z organizacją szkolenia, w wysokości 40% opłaty, niezależnie od terminu rezygnacji.

2. Rezygnacja ze szkolenia na 4 i mniej dni roboczych od terminu szkolenia  lub nieobecność Zgłaszającego na szkoleniu, nie zwalnia Zgłaszającego z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. W tym przypadku kwota za szkolenie nie zostanie zwrócona Zgłaszającemu.

3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność.

V. Zmiany terminu szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego się na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail  wskazany w Zgłoszeniu. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego się na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. Nowy termin szkolenia wymaga mailowo potwierdzenia przez Zgłaszającego. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i nie wyrażenia zgody przez Zgłaszającego na nowy termin szkolenia, Zgłaszający zachowuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

4. Potwierdzenie/odwołanie udziału w szkoleniu przesyłamy na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mailowe uczestników, na 1-2 dni przed terminem szkolenia.

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt przerwy na kawę, chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.

3. Zamawiający ma 5 dni od daty Zgłoszenia on-line na wpłatę pełnej kwoty za szkolenie na konto o nr: 45 1140 2004 0000 3702 4189 1893, tytułem:  należy podać temat szkolenia. Tylko wpłata całej kwoty na konto gwarantuje Zgłaszającemu rezerwację miejsca i udział w szkoleniu.

VII. Rabaty

Rabaty na szkolenie nie sumują się. Zniżka 10% przysługuje każdemu uczestnikowi, który weźmie osobiście udział w kolejnym szkoleniu organizowanym przez Instytut Fundraisingu. Zniżka dotyczy szkoleń dwudniowych.

VIII. Ewaluacja szkoleń

1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

IX. Certyfikaty

1. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim Certyfikatem, który otrzyma każdy uczestnik.

2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

X. Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez  Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Instytutu Fundraisingu, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

XI. Reklamacje

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Intytutu Fundraisingu najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Instytut Fundraisingu powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

Martyna Mazela