...

Czy neurotyk jest dobrym darczyńcą? Cechy osobowości, a darowizny.

Najnowsze badania dotyczące darczyńców indywidualnych przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, pokazały że  cechy osobowości są ściśle powiązane z chęcią do przekazywania darowizn finansowych oraz poświęcania swojego czasu wolontarystycznie. Badania przeprowadzili Sarah Brown i Karl Taylor (Uniwersytet w  Sheffield) na liczbie prawie 32 000 osób.

Badania oparto o pięcioczynnikowy  model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae obejmujący pięć głównych czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

W wyniku  przeprowadzonych analiz dotyczących wspierania akcji charytatywnych oraz dominujących  cech osobowości  u badanych  okazało się, że otwartość na doświadczenie jest cechą najsilniej skorelowaną z chęcią do przekazywania darowizn finansowych i wolontariatu. Osoby, które mają tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowości i ciekawość poznawczą są jednocześnie najhojniejszymi darczyńcami i najwięcej czasu w ciągu roku poświęcają na bezpłatną pracę na rzecz organizacji pozarządowych.

Z drugiej strony okazało się, że istnieją także 2 cechy osobowości odwrotnie skorelowane z darowaniem czasu i pieniędzy. Są nimi neutoryczność i sumienność.  Wynika z tego, że osoby, które  mają skłonność do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność na stres psychologiczny oraz  osoby wysoko zorganizowane, wytrwałe i zorientowane na cel rzadziej angażują się w wolontariat i wsparcie finansowe potrzebujących.

Pomimo tego, że badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii to jednak koncepcja Wielkiej Piątki zakłada,  że wyróżnione czynniki osobowości są uniwersalne, niezależnie od płci, rasy czy kultury. Czy to oznacza, że w naszym społeczeństwie badanie wyszłoby podobnie? Nie wiem. Z pewności przydałby się tutaj głos ekspertów z socjologii.

Na podstawie:
https://www.sheffield.ac.uk/economics/research/serps/articles/2015_017

Martyna Mazela