...

Wymyśl nazwę spotkań dla fundraiserów i zgarnij Robin Hooda!

Masz głowę pełną pomysłów? Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjną nagrodę! Zasady są proste – wymyśl nazwę bezpłatnych spotkań dla fundraiserów, która będzie krótka, pomysłowa i związana z fundraisingiem. Na zgłoszenia czekamy tylko do 12 czerwca.

Instytut Fundraisingu organizuje bezpłatne spotkania, przeznaczone dla pracowników organizacji pozarządowych. Podczas kilkugodzinnych spotkań, Uczestnicy będą mieć okazję do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania organizacji oraz zbierania funduszy. W czasie spotkań przewidziany będzie czas na prelekcje profesjonalnych fundraiserów, ciekawe debaty oraz krótkie warsztaty.

Spotkania będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu. Startujemy już w lipcu, w Warszawie. Tematem pierwszego spotkania będzie „Jak zebrałem swoje pierwsze 30 tysięcy z fundraisingu?”.

Celem konkursu jest znalezienie oryginalnej nazwy spotkań. Nazwa powinna być krótka, pomysłowa, budząca pozytywne skojarzenia. Może być, ale nie musi, związana z organizacjami pozarządowymi i/lub fundraisingiem.

Propozycje nazwy można zgłosić wysyłając e-maila na adres kontakt@i-fr.pl, w tytule wpisując „Konkurs”. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca do godziny 24:00.

Nagrodą główną w konkursie jest książka „Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit”, autorstwa K. Andresen.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 czerwca na stronie internetowej Instytutu Fundraisingu: www.instytutfundraisingu.pl. Organizator ma prawo do zmiany terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu „Wymyśl nazwę warsztatów dla Ngo”:

1. Organizatorem konkursu „Wymyśl nazwę warsztatów dla Ngo”, zwanego dalej konkursem, jest Instytut Fundraisingu z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 27a/13.

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, dalej zwane „Uczestnikami”.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu nazwy bezpłatnych cyklicznych spotkań dla organizacji pozarządowych, dalej zwaną „Pracą konkursową”. Praca konkursowa musi być nazwą autorską, nienaruszającą praw autorskich.

5. Propozycję konkursową należy wysyłać na adres kontakt@i-fr.pl do 12 czerwca do 24:00.

6. Wyboru najlepszej nazwy dokona jury, w skład którego wchodzą pracownicy Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Organizatora: www.instytutfundraisingu.pl.

7. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki „Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit”, autorstwa K. Andresen. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

8. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy Konkursowej  w całości lub w części;

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;

c. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabiania, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian do Pracy Konkursowej;

d. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie Pracy Konkursowej a także jej publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet;

e. wykorzystywanie Pracy Konkursowej dla celów marketingowych w tym zamieszczanie Pracy Konkursowej lub jej części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, kalendarzach, na materiałach brandingowych, opakowaniach, gadżetach.

9. Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z autorskich praw osobistych do Nazwy i upoważnia do korzystania z nich wyłącznie Organizatorów.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, odwołania lub przerwania konkursu.

Aneks do regulaminu:

Zmiana punktu 6: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2015.

Martyna Mazela